Innehåll på denna sida

Gymnasieskolan

För unga mellan 16 och 20 år.

Ungdomar som avslutat grundskolan kan välja att fortsätta studera i gymnasieskolan som är frivillig och avgiftsfri. Gymnasieskolan består främst av nationella program och introduktionsprogram.

Tre gymnasieelever som tittar i böcker.

Gymnasieskolan vänder sig till dig som är mellan 16 och 20 år. Du kan börja gymnasieskolan senast det år du fyller 20 år. Efter att du fyllt 20 år finns det möjlighet att studera inom vuxenutbildning. Gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri.

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.

Gymnasieskolor kan organiseras på olika sätt

Det finns kommunala, fristående och landstingsdrivna gymnasieskolor. Alla skolor är skyldiga att följa skollagen, bland annat när det gäller utbildningsinnehåll och betygssättning.

Varje gymnasieskola har möjlighet att ha en särskild profil, till exem­pel engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Fristående skolor är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala skolor. Fristående skolor har en annan huvudman (ägare) än kommunen.

Nationella program

Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram, varav sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Varje program pågår under tre år.

Alla elever på de högskoleförberedande programmen ska göra ett gymnasiearbete som visar att eleven är förberedd för högre studier vid högskola eller universitet.

Alla yrkesprogram innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande där utbildningen sker på en arbetsplats. Ett yrkesprogram kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning, där minst halva utbildningen sker på en arbetsplats. Alla elever på yrkesprogram ska göra ett gymnasiearbete som visar att eleven är förberedd för att arbeta inom det område som utbildningen förbereder för.

För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns fyra introduktionsprogram. De ger möjlighet att senare komma in på gymnasiets nationella program eller ut i arbetslivet.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram finns för dig som inte är behörig till de nationella programmen i gymnasieskolan. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig. Introduktionsprogrammet ska ge dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet att komma in på ett sådant program eller leda till att du kan få ett arbete.

Bedömning och lärande i gymnasieskolan

I skolan får du löpande information om vad du har lärt dig i förhållande till utbildningens och undervisningens mål.

Läraren, du själv och andra elever, kan ge återkoppling som bidrar till att leda dig framåt i ditt lärande. Lärare och elev samtalar också om hur eleven ska göra för att komma vidare i sina studier utifrån en bedömning av vad du behöver och redan kan. Det är viktigt att du själv får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Utvecklingssamtal i gymnasieskolan

Minst en gång varje termin ska du, din lärare och din vårdnadshavare (om du är under 18 år) träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur du trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en bild av både din kunskapsutveckling och din sociala utveckling.

Under samtalet ska ni prata om hur skolan kan stödja och stimulera din utveckling och ditt lärande. Samtalet ger dig och din vårdnadshavare en möjlighet att påverka och ta ansvar för din skolgång. Här tar man bland annat upp dina eventuella behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Betyg och betygsättning i gymnasieskolan

Elever på nationella program får betyg efter varje avslutad kurs. I varje kurs finns det betygskriterier som du ska uppfylla. Betyg sätts på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet.

På introduktionsprogram sätter läraren betyg efter varje avslutad kurs eller grundskoleämne.

Betygsskalan har sex steg: A – F. A - E står för godkända resultat och F för inte godkänt resultat. När du har fått betyg på alla kurser och på gymnasiearbetet så ska du få ett slutbetyg. Ett streck i betyget sätts om du har haft så stor frånvaro att läraren inte kan sätta betyg i ämnet.