Innehåll på denna sida

Om förskoleklass och grundskola

Det finns flera olika former av utbildning i grundskolan. Vilken som passar bäst för ditt barn beror på barnets behov. De flesta börjar skolan i förskoleklass och fortsätter sedan i den nioåriga grundskolan.

Förskoleklass

De flesta barn börjar i förskoleklass när de är 6 år. Förskoleklassen innehåller mycket skapande arbete och lek. Det ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är obligatorisk.

Förskoleklass

Grundskola

De flesta barn börjar i grundskolan det år de fyller sju. I grundskolan får ditt barn kunskaper som ger en bra grund för fortsatt utbildning. Grundskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Grundskolan är obligatorisk.

Grundskola

Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan är till för barn mellan 7 och 16 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. I anpassade grundskolan får ditt barn kunskaper som ger en bra grund för fortsatt utbildning. Den ska också bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Anpassad grundskola

Specialskola

Specialskolan är till för elever som har hörselnedsättning, synnedsättning, grav språkstörning eller kombinationer av flera funktionsnedsättningar. I specialskolan får ditt barn kunskaper som ger en bra grund för fortsatt utbildning. Specialskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Specialskola

Sameskola

I sameskolan lär sig ditt barn samma saker som i grundskolans årskurser 1–6. Eleverna lär sig också om det samiska samhället och om urfolket samernas traditioner och kulturarv. De lär sig också att läsa, tala och skriva samiska.

Sameskola

Resursskola

En resursskola är en skola som bara tar emot elever som behöver särskilt stöd. Det finns både kommunala och fristående resursskolor. Ditt barn lär sig sammasaker som i grundskolan men har möjlighet att få extra stöd.

Resursskola

Spetsutbildning i högstadiet

Spetsutbildning är för dig som går i högstadiet, men vill få möjlighet att fördjupa dig i något eller några ämnen och börja läsa gymnasiekurser. Spetsutbildningarna i högstadiet finns på försök och avslutas 2027. Sista intaget till årskurs 7 görs hösten 2024.

Spetsutbildning i högstadiet

Förberedande dansarutbildning

Den förberedande dansarutbildningen finns från årskurs 4 till årskurs 9. Ditt barn lär sig samma saker som i grundskolan. Eleverna får också förutsättningar att kunna bli antagna till yrkesdansarutbildningen.

Förberedande dansarutbildning

Fritidshem

Ditt barn kan vara på fritidshemmet under de delar av dagen då hen inte vistas i skolan och under loven. I fritidshemmet får ditt barn delvis andra erfarenheter och kunskaper än i skolan. Fritidshemmet gör det möjligt för dig som förälder att förena föräldraskap med att studera eller arbeta. Ditt barn kan gå i fritidshemmet till och med årskurs 6.

Fritidshem

/