Innehåll på denna sida

Modersmål och svenska som andraspråk

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan ha rätt till modersmålsundervisning. Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning behöver du ansöka om det.

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Möjlighet att få utveckla modersmål underlättar inlärningen både av nya språk och kunskaper. Skolan har i uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, så att eleverna får förutsättningar att utveckla språk (både modersmål och svenska) och kunskaper parallellt.

Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan ha rätt till modersmålsundervisning. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika ämnen. Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning behöver du ansöka om det. Fråga skolan hur du ska göra och vilka krav som ställs.

Din rätt att läsa modersmål i grundskolan

Din rätt att läsa modersmål i gymnasieskolan

Studiehandledning på modersmålet

En elev ska få studiehandledning på modersmålet om eleven behöver det. Det gäller inte bara nyanlända elever. För nyanlända elever får studiehandledning ges på elevens starkaste skolspråk om det är ett annat än modersmålet. Till exempel så finns det nyanlända elever som varit på flykt under en längre tid och gått i skolan i ett annat land än sitt hemland och fått undervisning på ett annat språk än modersmålet. För de här eleverna kan det vara det språket som eleven bäst utvecklar sina kunskaper i. Studiehandledning på modersmålet hjälper eleverna att utveckla kunskaper i skolans ämnen och det svenska språket.

Svenska som andraspråk

Genom undervisning i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges möjligheter att utveckla svenska språket i tal och skrift så de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära sig. Eleven ska kunna lita på sitt språk. Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att kommunicera på svenska på den språkliga nivå som eleven befinner sig, utan att språket behöver vara korrekt i detaljer. Reglerna för att delta i svenska som andraspråk skiljer sig åt i grundskolan och i gymnasieskolan.

Grundskola

För att en elev ska få läsa svenska som andraspråk i grundskolan ska eleven

  • antingen ha ett annat modersmål än svenska
  • eller ha svenska som modersmål och ha gått i skola i utlandet
  • eller vara invandrarelev och ha svenska som umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Dessutom ska eleven behöva undervisning i svenska som andraspråk för att stärka sin andraspråksutveckling.

Det är rektor som beslutar om en elev ska få undervisning i svenska som andraspråk

Gymnasieskola

En elev som går i gymnasieskolan och som har ett annat modersmål än svenska får läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne i stället för svenska.

/