د دې پاڼې منځپانګې

مکاتب سویدن این رقم هستند

مکاتب سویدن برای همه اطفالی است که در سویدن سکونت دارند. مکتب باید امن بوده و آرامش را به شاگردان ارائه نماید تا همه در آن کار کرده و رضایتمند باشند. این قسمت درباره نحوه کار صنف آمادگی، دوره ابتدائیه و تحصیل در لیسه در سویدن می‌باشد.

کودکستان و دیگر مراکز تربیوی

کودکستان برای أطفال بین یک الی شش ساله می‌باشد. کودکستان باید برای همه اطفالی که به آنجا می‌روند جالب، امن و آموزنده باشد. اگر این مرکز در کمون موقعیت داشته باشد ممکن خدمات تربیوی دیگر هم در آنجا به أطفال بین یک و ١٢ سال ارائه گردد.

صنف آمادگی، تحصیلات ابتدائیه و خانه أوقات فراغت

بیشتر أطفال زمانی که شش سال دارند صنف آمادگی را شروع می‌کنند. بعداز صنف آمادگی دوره ٩ ساله ابتدائیه را شروع می‌نمایند. خانه أوقات فراغت مکمل صنف آمادگی و دوره ابتدائیه می‌باشد و باید زمانی که والدین کار می‌کنند یا درس می‌خوانند، به شاگردان أوقات فراغت ارزشمندی ارایه نماید.

تحصیل در لیسه (دوره متوسطه)

نوجوانانی که دوره ابتدائیه را به پایان رسیده‌اند می‌توانند ادامه تحصیل در مکتب لیسه را انتخاب نمایند که داوطلبانه و رایگان است. تحصیل در لیسه در بیشتر أوقات دربرگیرنده پروگرام‌های عمومی و پروگرام‌های مقدماتی است. برای نوجوانان مصاب به اختلال رشد، مکتب لیسه استثنایی وجود دارد که یک دوره چهارساله می‌باشد.

تحصیل برای کلانسالان

داشتن مدرک پایان تحصیلات ابتدائیه و دیپلم متوسطه در بیشتر أوقات یک شرط لازم برای بدست آوردن کار می‌باشد. اگر کدام مدرک پایان تحصیلات ابتدائیه و دیپلم متوسطه ندارید می‌توانید بحیث یک بزرگسال این تحصیلات را بگذرانید. دیپلم دوره متوسطه همچنان یک شرط لازم برای ادامه تحصیل در مدارس عالی مسلکی یا تحصیل در مدارس عالی و پوهنتون‌‌ها‌ می‌باشد.